Въвеждащ курс в Проучване на Конкуренцията, осигуряващ основите на проучването на конкуренцията.
Това е подробен курс за иновативната методология за проучване на конкуренцията, който се трансферира с проекта. Курсът предоставя концептуалната основа, обхвата и модела. Освен това той включва специфични секции за обратна връзка с МСП с цел осигуряване на поглед върху изискванията към методологията от гледна точка на управленски, организационни и оперативни умения.
Стратегии за проучване на конкуренцията за иновация в сектор „алуминий“ в Турция: Методология за събиране на данни за проучване на конкуренцията.
Това е хипотетичен Пробен казус, разработен за целите на проекта.
Пробният казус е решен с цел да илюстрира приложението и  приносът на трансферираната методология за проучване на конкуренцията.
Пробен казус относно кухненски съдове и прибори от метал.
Това проучване представлява конкретно приложение на методологията, описана в предишните модули. Тя касае добиването на точно определени резултати чрез употребата на канали за проучване на конкуренцията и подобряване  конкурентоспособността на дадена фирма, която се конкурира със своите собствени продукти в рамките на условията на международния пазар.