Ένα εισαγωγικό μάθημα στην Ανταγωνιστική Νοημοσύνη, που παρέχει τις βασικές γνώσεις για την  Ανταγωνιστική Νοημοσύνη.

Πρόκειται για ένα λεπτομερές μάθημα σχετικά με την καινοτόμο μεθοδολογία της Ανταγωνιστικής Νοημοσύνης που μεταφέρεται από το Έργο I-CIA for SMEs. Το μάθημα παρουσιάζει το εννοιολογικό υπόβαθρο, το πεδίο εφαρμογής και το μοντέλο υλοποίησης. Εμπλέκει επίσης ειδικές ενότητες αξιολόγησης για τις ΜΜΕ ώστε να παρέχει γνώσεις σχετικά με τις απαιτήσεις της μεθοδολογίας από άποψη διαχείρισης, οργάνωσης και επιχειρησιακών δεξιοτήτων.

Στρατηγικές Ανταγωνιστικής Νοημοσύνης για Καινοτομία στον κλάδο Αλουμινίου της Τουρκίας: Η μέθοδος συλλογής στοιχείων ανταγωνιστικής νοημοσύνης.
Πρόκειται για μια υποθετική μελέτη περίπτωσης, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου.
Το Παράδειγμα Μελέτης Περίπτωσης έχει σχεδιαστεί προκειμένου να καταδείξει την εφαρμοσιμότητα και τη συμβολή της μεθοδολογίας ανταγωνιστικής νοημοσύνης.
Μια μελέτη περίπτωσης για Μεταλλικά Μαγειρικά Σκεύη .
Η μελέτη περίπτωσης είναι μια συγκεκριμένη εφαρμογή της μεθοδολογίας που περιγράφεται στις προηγούμενες ενότητες. Ασχολείται με την απόκτηση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων από τη χρήση καναλιών ανταγωνιστικής νοημοσύνης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας για μια επιχείρηση που προσπαθεί να ανταγωνιστεί με τα δικά της προϊόντα στο πλαίσιο των διεθνών συνθηκών της αγοράς.